Hadis Pintu-pintu Kebaikan dan Kuncinya

Kuliah Maghrih Masjid Baroh Perlis  18 Feb 2010

Oleh

Ustaz Yaali Dahaman Imam Masjid al-Syakirin Oran Perlis.

Kuliah Hadith

Ertinya;

Daripada Mu’az bin Jabal katanya; “Aku berakata kapada Rasul Allah s.a.w. “ Beritahu kapada ku suatu amalan yang akan memasukkan aku kedalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka.” Baginda s.a.w. menjawab: “Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Sesungguhnya ia adalah mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah s.w.t. : Kamu menyembah Allah dan tidak menyegutukan Nya dengan sesuatu, kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji.”

Kemuidan Baginda berkata: Mahukah kamu kiranya aku tunjukkan kepadamu  pintu-pintu kebaikan: Puasa itu benteng (pemelihara), sedekah menghapuskan kesalahan seperti mana air memadamkan api dan sembahyang  ditengah malam, kemudian Baginda membaca firman Allah s.w.t. yang bermaksud,” Mereka merenggangkan(bangun)  diri dari tempat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajjud dan amalan-amalan saleh, mereka sentiasa berdo’a kepada Tuhan dengan perasaan takut serta   perasaan ingin memperolehi keredhaan Nya, dan mereka sentiasa pula mendermakan sebahagian daripada apa yang Kami berikan

Kemudian Baginda beersabda lagi:”Mahukan kamu kiranya aku ceritakan kepadamu tentang kepada segala urusan, tunggak dan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal-amal salih yang mereka telah kerjakan”. As-sajdah: 16-17.kemuncaknya?” Aku menjawab sudah tentu ya Rasul Allah” Sabda baginda: “ Kepala segala urusan ialah Islam, tunggaknya ialah sembahyang dan kemuncaknya adalah jihad”.

Kemudian Baginda bersabda lagi: “ Mahukan kamu kiranya aku beritahu kepadamu  anak kunci kepada semua perkara tersebut? Aku menjawab sudah tentu Ya Rasul Allah” lalu Baginda pun memegang lidahnya seraya bersabda: Kamu mesti menjaga ini”Aku bertanya: “Wahai Nabi Allah adakah akan dibalas dengan apa yang kita katakan? Baginda menjawab: “Celakalah kamu! Tidak ada yang menghumbankan manusia kedalam neraka di atas muka mereka- riwayat lain diatas hidung mereka – melainkan hasil tuaian lidah mereka”.  Riwayat al-Termizi.

Pengajaran hadith;

1.Mua’az mengambil berat untuk mengerjakan amal Salih: soalan yang dikemukakan oleh Mua’az kepada Rasul Allah menandakan beliau mengambil berat tentang amal Salih, soalan beliau amat mendalam dan tepat sehingga Baginda Rasul Allah memujinya lalu Baginda Bersabda bererti; “Soalan kamu amat agong, kerana masuk syurga dan menjauhkan diri dari neraka adalah urusan penting akan terhasil setelah melakukan segala perintah Allah dan mejauhi segala larang Nya, inilah yang disoalkan oleh Mua’az.

2. Amalan yang membolehkan sesaorang masuk syurga;  Mua’az,   meminta  supayaRasul Allah memberiahu kepadanya jenis amalan yang boleh memasukinya kedalam syurga, dalam al-Quran firman Allah bermaksud’ “Dan dikatakan kapada mereka; “Inilah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya apa yang telah kamu kerjakan “. al-Zukhruf:72. Sabda Baginda yang bererti; (Setiap kamu tidak sekali-kali akan memasuki syurga  dengan sebab amalannya). Bererti bukan kerana amalannya semata-mata akan dimasukkan kedalam syurga malah mestilah amalannya itu diterima oleh Allah dan    dengan rahmatNya akan dimasaukkan kedalam syurga, taufiq dan hidayah hanya ditangan Allah, siapa dipermudahkan Allah menerima hidayatNya dia akan Berjaya sebaliknya siapa yang tidak mendapat hidayah Allah dia akan sesat. Firman Allah: (Maka adapun orang yang memberikan harta kejalan Allah dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka kelak kami akan menyiapkan bagnyai jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustkan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar).

3. Melaksanakan rukun Islam; Nabi menjawab soalan Mua’az, agar mentauhidkan Allah dan mengerjakan rukun Islam: sembahyang, puasa, zakat dan haji; inilah amal salih yang dengannya akan mendapat rahmat Allah untuk memasuki syurga Nya,  hadith mengenai rukun Islam telah pun diterangkan sebelum ini.

4. Pintu-pintu kebaikan; Nabi menyarankan Mua’az agar menambahkan lagi dengan amalan sunat setelah menyempurnakan amalan fardu, supaya dapat kecintaan Allah, sabda Rasul Allah dari Tuhannya (hadith Qudsi) bererti; (Dan hamba Ku tidak akan mendekatkan diri kepada Ku  dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan keatasnya, dan sentiasa hambaku bertaqarrub kepda Ku dengan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya).

Pintu-pintu kebaikan yang boleh mencapai kecintaan Allah;

a)     Puasa sebagai perisai; maksudnya, puasa disini ialah puasa sunat menjadi perisai dari neraka diakhirat kelak  kerana dengan bepuasa seorang Islam akan terhalang dari dorongan nafsunya, sebaliknya dia akan melakukan segala perintah Allah dan   sentiasa bertaqwa kepadaAllah, puasa akan melemahkan kehendak nafsunya,   mencegah  pelanggaran hukum Allah inilah yang dinamakan sebagai perisai.

b)            Sedekah menghapuskan kesalahan; sedekah yang dimaksudkan disini ialah sedekah sunat tidak termasuk zakat, sedekah hanya akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan terhadap Allah, sedang dosa besar tidak akan terhapus melainkan dengan taubat, manakala dosa yang terlibat sesama makhluk tidak akan diampun melainkan setelah dimaafkan sesama mereka, sabda Baginda; (Seungguhnya sedekah itu pasti akan memadamkan kemurkaan Allah dan menghalang seseorang mati dalam keadaan yang buruk). Dengan terhapusnya dosa besar harapannya cerah, hatinya bersinar dan amalannya menjadi suci. Dengan itu sedekah menjadi pintu kearah beramal salih dengan  lebih banyak lagi.

Bersambung,

Dr Mustafa al-Bugha,Muhyiddin Misto, al-Wafi, cetakan 10, 1997, Dar Ibnu Kathir, Berut, hal. 197.

Advertisements